Skład Rady Dzielnicy

Obwód głosowania nr 1:
Basak Aleksandra Agnieszka
Bilik Łukasz Wojciech
Borowska Danuta Maria
Orzeł Adam Grzegorz
Polska Zofia Cecylia
Polski Łukasz Paweł                      wiceprzewodniczący Rady

Obwód głosowania nr 2:
Chromiak Hubert Jan                    przewodniczący Rady            tel. 791 923 501
Groszek Grzegorz
Kaznowska-Maciążek Elżbieta
Kruk Adam
Pękala Tomasz
Rumiński Andrzej
Sołtys Tomasz
Wójtowicz Anna Teresa
Zajączkowska Anna Maria            wiceprzewodnicząca Rady

Czym zajmuje się Rada Dzielnicy:

Dzielnica jest jednostką pomocniczą Miasta a rada dzielnicy jest jej organem uchwałodawczym i kontrolnym. Organem wykonawczym dzielnicy jest zarząd dzielnicy.

Do zadań dzielnicy należy:
 1. wyrażanie opinii mieszkańców dzielnicy wobec organów Miasta Lublin;
 2. wnioskowanie we wszystkich sprawach mających istotne znaczenie dla mieszkańców dzielnicy;
 3. wyrażanie opinii oraz przedkładanie wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta Lublin działających na terenie dzielnicy;
 4. opiniowanie funkcjonowania komunikacji na terenie dzielnicy;
 5. zgłaszanie uwag i wniosków do projektów planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę lub jej część;
 6. zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących sprzedaży miejskich nieruchomości gruntowych na terenie dzielnicy;
 7. współpraca z komisjami Rady Miasta, a zwłaszcza opiniowanie spraw dotyczących dzielnicy, kierowanych do rozpatrzenia przez komisje Rady Miasta;
 8. stały kontakt z mieszkańcami dzielnicy, m .in. poprzez dyżury członków rady;
 9. współpraca z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie dzielnicy;
 10. współpraca z podmiotami i instytucjami w sprawach rozwiązywania istotnych problemów dzielnicy;
 11. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody oraz zieleni na terenie dzielnicy;
 12. współdziałanie z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w tworzeniu na terenie Dzielnicy świetlic i klubów osiedlowych dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców;
 13. współpraca z radnymi Rady Miasta;
 14. informowanie mieszkańców o sprawach związanych z dzielnicą;
 15. inicjowanie i organizowanie aktywności społecznej mieszkańców dzielnicy;
 16. rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego w dzielnicy: festynów i kół zainteresowań;
 17. współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnicy;
 18. przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców dotyczących dzielnicy;
 19. opiniowanie nazw i zmian nazw ulic;
 20. opiniowanie planowanych inwestycji miejskich na terenie dzielnicy;
 21. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych.
W zakresie zadań dzielnicy Prezydent Miasta zasięga opinii oraz informuje radę dzielnicy, w szczególności w sprawach: planowania istotnych inwestycji miejskich na terenie dzielnicy, nazewnictwa ulic, lokalizacji, likwidacji, łączenia, lub przekształcania jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, tj. placówek oświatowych, instytucji kultury i bibliotek, ośrodków rekreacji i sportu, zmian w przebiegu tras komunikacji miejskiej; opracowania projektów planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę lub jej część, strategii miasta i wieloletnich planów.

Do właściwości rady dzielnicy należą wszystkie sprawy należące do zadań dzielnicy, a w szczególności:
 1. wybór oraz odwołanie Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczącego Zarządu, Zastępcy Przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 2. występowanie z wnioskami o przekazanie radzie składników mienia komunalnego do zarządzania;
 3. uchwalanie propozycji budżetowych z terenu dzielnicy zgłoszonych przez zarząd do projektu budżetu Miasta Lublin;
 4. wydawanie opinii w sprawie wniosków ujętych w zadaniach dzielnicy
 5. przyjmowanie sprawozdań rocznych z działalności zarządu;
 6. stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka rady dzielnicy na zasadach ordynacji wyborczej;
 7. udzielanie absolutorium zarządowi do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego.
Rada dzielnicy realizuje zadania dzielnicy poprzez podejmowanie uchwał, stanowisk, apeli, opinii.
Przewodniczący Zarządu dzielnicy lub osoba przez niego wyznaczona może uczestniczyć w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Prezydenta Miasta lub kierowników jednostek organizacyjnych w charakterze obserwatora.

Rada Dzielnicy decyduje również o przeznaczeniu środków z rezerwy celowej - specjalnie utworzonej w budżecie miasta na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze Chodzi głównie o drobne prace remontowo-modernizacyjne wykonywane w dzielnicach, np: przebudowa i remonty dróg wewnętrznych, chodników i schodów, wykonanie i zakup wiat przystankowych, budowa placów zabaw, zieleńców, zagospodarowanie skwerów, remonty i modernizacja boisk i infrastruktury sportowej, doświetlenia ulic.